Jednání se zájemcem o službu

ÚVOD

Služba denního stacionáře o. s. POHODA – Klub POHODA (dále KP) je určena dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Všechny informace, které o službě poskytujeme se snažíme podávat tak, aby byly (těmto lidem) srozumitelné. Jednání je vedeno dle zásad uvedených v „Průvodci asistenta“ (interní dokument).

Zájemce, který je omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům se může na prohlídku Klubu POHODA dostavit sám bez opatrovníka. Doporučujeme ale, aby ho doprovodila osoba, která mu při jednání pomůže (například někdo z rodiny, přítel, sociální pracovník aj.).

            Při osobním kontaktu mluvíme zřetelně, pomalu, pokládáme otázky, kterými si ověřujeme, jestli zájemce o službu obsahu porozuměl. Při jednání se obracíme především na osobu, která bude užívat naši službu. Pouze v případě potřeby požádáme o informace osobu, která zájemce doprovází. Je vhodné, aby Žádost o službu vyplnil žadatel pokud možno samostatně. Pokud zájemce nezvládne vyplnit Žádost sám,může požádat o pomoc jinou osobu.

 Během celého přijímacího řízení respektujeme individuální potřeby žadatele a každou žádost posuzujeme s přihlédnutím k jeho osobnosti a situaci, ve které se nachází.

 Základní informace o jednání

Odpovědný pracovník - za přijímací proces je manažer KP, popřípadě v době jeho nepřítomnosti zástupce manažera KP. Všichni asistenti jsou proškoleni v jednání se zájemci o službu a jsou kompetentní poskytnout základní informace o službě.

Schůzky - jednání o přijetí zájemce do služby probíhá formou několika schůzek. Přesný počet schůzek není určen, sjednává se dle potřeb individuálně s každým zájemcem.

 

Možný harmonogram:

 • První schůzka – informační, zájemce dostane formuláře nutné k přijetí do služby
 • Druhá schůzka - předání vyplněných formulářů (žádosti, dotazníku, „mého snu“ a lékařské zprávy)
 • Třetí schůzka - zájemce o službu splňuje kritéria a v KP je volné místo. Dochází k předání návrhu smlouvy a vyplnění Dlouhodobého plánu zájemce
 • Čtvrtá schůzka - podepsání smlouvy

 Délka schůzky - maximálně 1,5 hodiny s přestávkou. Doba je uzpůsobena konkrétnímu zájemci dle domluvy.

Místo jednánívětšinou probíhají v sídle KP (Roškotova 6, Praha 4), v klidném prostředí malé nebo velké zasedací místnosti, nebo v kanceláři KP. Místo setkání je možné přizpůsobit zájemci.

Vedení jednání - Jednání je vedeno ústně a podpořeno písemnými materiály, které jsou zájemci předány k prostudování domů. Po domluvě je možné použít piktogramy a další pomůcky.

Další účastnící jednání – Jednání se může spolu se zájemcem účastnit kdokoliv např.soc. pracovník, lékař, rodič, mediátor..a pod. Také manažer KP je oprávněn pozvat si v odůvodněných případech další osoby(např. potenciálního klíčového asistenta, sociální pracovnici, psychologa apod.)

Písemný záznam - O každém jednání je veden písemný záznam. Ten je uložen ve složce „Jednání se zájemcem o službu KP“ v šanonu (manažera KP) v kanceláři KP.

Potřebné dokumenty – soupis dokumentů potřebných k nástupu do sociální služby denní stacionář – Klub POHODA.

K podání žádosti:

 • „Žádost o službu denního stacionáře Klubu POHODA“
 • „Dotazník pro zájemce o službu denního stacionáře Klubu Pohoda“
 • „Posudek ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele“ (od praktického lékaře případně jiného specialisty (psychiatra, psychologa, neurologa,) dle zdravotního stavu zájemce). V lékařské zprávě musí být uvedeno, že u žadatele je diagnostikováno mentální postižení a doporučení lékaře pro službu - denní stacionář. V případě psychiatrické diagnózy je nutné doložit vyjádření odborného lékaře o tom, že zdravotní stav budoucího uživatele služeb je stabilizován, nesmí být starší 3 měsíců )
 • „Můj sen“

Další dokumentace potřebná k uzavření smlouvy:

 • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • kopii rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P)
 • kopii rozsudku o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, kopii Listiny o ustanovení opatrovníka
 • přesný návod užívání léků + zásobu léků (jedná se o léky, které budou užívány v době přítomnosti v Klubu např. polední)
 • Dokumenty, které vyplňuje vždy přímo zájemce, jsou vyhotoveny i ve formě s piktogramy.

Pro přehlednost je jednání se zájemcem a uživatelem služby rozděleno do 6 kroků:

 • 1. krok - Dozvěděl jsem se o Klubu POHODA
 • 2. krok - Rozhodnutí – „Chci navštěvovat KP“ co teď?
 • 3. krok – Jsem přijat - uzavření smlouvy
 • 4. krok – První den v Klubu a zkušební doba
 • 5. krok – Konec zkušební doby „Hurá jsem člen!“
 • 6. krok – Už službu nechci navštěvovat - končím

Zrušení schůzky – V případě, že se zájemce nemůže na schůzku dostavit, je povinen se omluvit manažerovi KP a dohodnout jiný termín.

Zájemce se na schůzku nedostaví – V případě, že se zájemce na schůzku nedostavil, kontaktuje jej manažer KP telefonicky.

Ztráta zájmu o službu – Pokud zájemce v průběhu jednání ztratí o službu zájem, oznámí tuto skutečnost manažerovi KP a jednání bude ukončeno.

Dokumenty potřebné pro podání žádosti o služby denního stacionáře Klubu POHODA ke stažení ZDE: