Naše poslání, cíle a cílová skupina

Klub (Pruhovaná) POHODA je vlastně jiné pojmenování pro denní stacionář o.s. POHODA. Tento název vznikl v roce 2008 a přivedlo nás k němu kromě místa našeho nového sídla - Zelený pruh i množství nových aktivit, díky kterým se naše dny stávají pestřejší(a pruhovanější:) 

 

Denní stacionář

Každý člověk potřebuje vykonávat nějakou činnost, která má smysl. Nečinnost vede ke ztrátě schopností, pasivitě, zhoršování psychického stavu, poruchám chování. Pro naše klienty je přínosem zažít pocit sebeuplatnění, naplnění, ocenění..

 Již od roku 2001 je v provozu Denní komunitní centrum a středisko pracovní rehabilitace Záhřebská nově denní stacionář Klub POHODA ( dále Klub ), kde se snažíme poskytnout našim klientům služby, které jsou zaměřené na osobní potřeby a zájmy každého klienta, včetně smysluplného pracovního uplatnění.

Nedílnou součástí je i pomoc pečujícím rodinám, pro které naše péče o jejich členy s mentálním a kombinovaným postižením znamená úlevu při každodenních povinnostech a možnost osobní pracovní realizace. Mohou tak společně zůstat v domácím prostředí.

Neméně důležitá je i možnost začlenění do komunity ostatních zdravých i postižených spoluobčanů a možnost navázání nových kontaktů jako prevence sociální izolace.

Součástí aktivit Klubu jsou také časté prodejní, prezentační, kulturní a společenské akce (ať organizace vlastních, tak účast na cizích) – klienti na nich prodávají své výrobky, organizují program pro ostatní i získávají zážitky. Je to forma informování veřejnosti o službách, posláních Pohody.

Část klientů dochází do Klubu POHODA z chráněných bytů POHODY, ostatní přicházejí z rodin.

Jejich rodiče nebo opatrovníci jsou také cílovou skupinou. Díky této službě, která funguje po celý pracovní týden, mohou zůstat aktivní, docházet i nadále do zaměstnání a věnovat se i svým koníčkům a zálibám. Pro starší rodiče, u kterých se již často projevuje zhoršení zdravotního stavu, ubývání sil, popř. i hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je služba možností k odpočinku, načerpání nových sil a klidu při jejich případné nemoci.

 

Klub POHODA naplňuje tyto funkce:
  1. pracovně terapeutickou
  2. pracovně rehabilitační
  3. sociálně terapeutickou
  4. pracovně diagnostickou a pracovní trénink
  5. začleňování do zaměstnání
  6. pomoc pečujícím rodinám, integrace do společnosti, navázání nových kontaktů
  7. zájmové aktivity, spolupráce s ostatními organizacemi, prezentační a společenské akce

 

 

Členové klubu (uživatelé)

Členy klubu(uživateli) se mohou stát dospělí lidé s lehkým, středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

Zájemce posuzujeme individuálně, s přihlédnutím k jejich celkové situaci a zdravotnímu stavu.