Ceník služby Klub POHODA – denní stacionář

Ceník služby Klub POHODA – denní stacionář 
Poskytované služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
 •  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
 •  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 •  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
 •  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny 
 • pomoc při použití WC 
3. poskytnutí stravy: 
 •  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
 •  pracovně výchovná činnost 
 •  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 
 •  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
 •  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
6. sociálně terapeutické činnosti: 
 •  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí 
 •  pomoc při komunikaci, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
 
Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se vypočítává podle spotřebovaného času potřebného k zajištění výše uvedených 
úkonů. Pokud je doba poskytovaného úkonu kratší než 1 hodinu, výše úhrady se úměrně krátí. 
 
Cena za úkony ve službě 
 
ranní komunita 20,-Kč / hod 
program/kurz 45,-Kč / hod 
oběd - podpora při zajištění stravy 25,-Kč / hod 
terapeutické dílny, terapie 45,-Kč / hod 
individuální plánování 45,-Kč / hod 
sebeobsluha, osobní hygiena 100,-Kč / hod 
podpora uživatele v sociálním začleňování 10,-Kč / hod 
podpora práv a běžných záležitostí 100,-Kč / hod 
sociální poradenství 0,-Kč / hod 
 
Cena za fakultativní služby 
 
doprovod do / ze stacionáře 50,-Kč / hod 
poplatek za smluvně dohodnuté, ale nevyužité hodiny 25,-Kč / hod 
podpora po skončení provozní doby 120,-Kč / hod 
kopírování / tisk černobíle 1 Kč / 1 list A4 
kopírování / tisk barevně 10 Kč / 1 list A4 
využití firemního vozu (služba začíná vyzvednutím auta na parkovišti, přistavení auta na místě sjednaném s klientem, samotná jízda s klientem, odvoz auta na parkoviště) 50 Kč za každou započatou půlhodinu, plus náklady na projetý benzin (6 Kč/km jízdy) 
 
Cena za stravu 
oběd 70,-Kč/ den 
 
DENNÍ PROGRAM KLUBU POHODA (KP): 
 
Rozvrh dne 
7:20 setkání na I. P. Pavlova 
7:20 – 8:00 doprovod do stacionáře 
8:00 – 8:30 příchod do stacionáře samostatných klientů 
8:30 – 9:30 komunita (sdílení zážitků, rozdělení úkolů, trénink paměti) 
9:30 – 10:00 odpočinek mezi programy - čaj, káva, svačina 
10:00 – 11:30 dopolední program – kurz 
11:30 – 13:00 doprovod do jídelny, oběd, doprovod zpět 
13:00 – 13:30 poobědové volno, čaj, káva 
13:30 – 15:00 odpolední program – kurz 
15:00 – 15:30 úklid, příprava k odchodu 
15:30 – 16:00 odchod ze stacionáře domů  
 
Pravidla vyúčtovaní služby: 
– V příloze smlouvy je s každým uživatelem individuálně dohodnutá docházka do Klubu pohoda (dále jen KP). Uživatel si závazně určí dny, ve které bude KP navštěvovat. Podle docházky uživatelů do KP plánujeme nabídku programu a jeho personální zajištění. 
– V tyto dohodnuté dny má uživatel rezervované místo. 
– Pokud se uživatel v dohodnutý den do KP nedostaví bez včasné omluvy, zaplatí poplatek za smluvně dohodnuté, ale nevyužité hodiny, viz ceník. 
– Uživatel, který chodí do KP jen na část dne, uhradí za zbývající část dne stejný poplatek jako za dohodnuté, ale nevyužité hodiny. Zbývající část dne stěží obsazujeme jiným uživatelem). 
– Uživatel má možnost, za společně dohodnutých podmínek, jednorázově rozšířit pravidelnou docházku o další den/dny. Výše úhrady je shodná s úhradou za smluvně dohodnutou docházku. Dny navíc lze objednat minimálně 1 den předem. V případě plné kapacity KP můžeme rozšíření docházky odmítnout. 
 
Kdy nejsou účtovány úhrady za služby: 
– Každý uživatel je oprávněn si bezplatně odhlásit 10 pracovních dní, pokud KP navštěvuje každodenně. 
– Odhlášení docházky a tedy neúčast v programu KP je nutné nahlásit min. 7 dní předem do KP na tel. číslo 777 913 453 nebo osobně jakémukoliv asistentovi KP. 
– Po vyčerpání této doby platí poplatek za smluvně dohodnuté, ale nevyužité hodiny. 
– Úhrady za úkony péče a stravování nejsou účtovány ve dnech, kdy je KP uzavřen a není zajištěn náhradní program (z provozně technických důvodů, část letních prázdnin, svátky). Nemoc 
– V případě nemoci nemusí uživatel částku za návštěvu KP hradit, pokud předloží potvrzení od lékaře hned po obnovení docházky. 
 
Cena zahrnuje: 
– pomůcky na programy (např. suroviny na pečení, pomůcky k výrobě…) 
– poradenství pro osoby blízké 
 
Cena nezahrnuje: 
– vstupy na kulturní a společenské akce (vyúčtování je provedeno před nebo 
po akci) 
– cena dopravy na kulturní a společenské akce 
Způsoby hrazení služeb 
 
Paušální platby
– Faktura za uplynulý měsíc je předávána osobně, e-mailem nebo poštou 
nejpozději do konce prvního týdne následujícího měsíce. 
– Platba je hrazena:  
 
 
1. v hotovosti – platby se přijímají v kanceláři hospodářky Pohody 
(Roškotova 6, Praha 4). 
 
2. na účet organizace - nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na 
účet číslo: 132107344/0300 
 
Uživatelům, kteří uzavřeli smlouvu s KP před 1. 3. 2011 a zároveň využívají 
službu chráněného bydlení, se poskytuje sleva za služby KP. 
 
Ceník nabývá platnosti od 1. 2. 2014